Hoppa till innehåll

Hållbarhetsmanifest

Livsmedelsföretagen har tagit fram egna, mycket ambitiösa hållbarhets-åtaganden (läs mer nedan). Dessa har vi valt att följa och de innebär ett långsiktigt arbete till 2030. Vi är redan en bra bit på väg. Till exempel med minskad energianvändning och omställningtill el från förnyelsebar energi. Vattenanvändningen minskade vi under 2020 med 8%, motsvarande 92.000 liter, i förhållande till produktionsvolymen.

Effektivare vattenanvändning

Vi kartlägger och mäter vår vattenförbrukning för att höja effektiviteten på vår vattenanvändning med etablerade effektiviseringsmål under 2020.

Sverige förbrukar mycket vatten i relation till befolkningen, men tillgången till vatten är också god. Förväntade klimatförändringar tillsammans med de senaste årens vattenbrist i vissa delar av landet har satt fokus på vattentillgången även för svensk livsmedelsproduktion. I ljuset av det måste varje aktör se över sitt vattenuttag, arbeta för effektivare vattenanvändning och nödvattenförsörjning, i synnerhet i regioner med risk för vattenbrist.

Minska matsvinnet

Vi har en nollvision när det gäller spill och svinn. Vi arbetar därför aktivt för att till 2030 minska matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

Svinnet i livsmedelskedjan uppgår globalt till cirka 30 procent av totala matproduktionen och måste kraftigt reduceras. Hela produktionskedjan, inklusive konsumenterna, har ett ansvar för att ändra detta. Det är positivt att arbetet för att minska svinnet redan har påbörjats på många håll men denna problematik måste i högre utsträckning genomsyra hela livsmedelskedjans arbetssätt. I än högre utsträckning måste det svinn som uppstår också landa i resurseffektiva och cirkulära flöden. Livsmedelsindustrins gemensamma mål är att uppnå FN:s globala mål 12.3 och har för avsikt att arbeta inom det egna ledet i livsmedelskedjan och tillsammans med andra aktörer i kedjan för att nå målet. Genom att arbeta tillsammans kan arbetet för att nå målet drivas både snabbare och mer effektivt.

Materialåtervinningsbara förpackningar

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100% material-återvinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

Livsmedelsförpackningar har en viktig roll för ett hållbart livsmedelssystem i och med att de skyddar innehållet från producent till konsument, minskar matsvinnet och ser till att livsmedlet bibehåller en hög kvalitet och säkerhet. Kan förpackningen utformas av bättre material och med smartare design blir den totala resursförbrukningen mindre. Att arbeta för smart användning av förpackningar och förpackningsmaterial bidrar till minskad klimatpåverkan, från livsmedlen i sig som från förpackningarna.

Goda villkor i leverantörsled

Vi arbetar med policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

För livsmedelsindustrin är värnandet om goda arbetsvillkor och ansvarstagande för relationen mellan anställda och arbetsgivare central såväl i våra egna företag som hos våra leverantörer. På samma vis som varje arbetsplatsolycka är ett misslyckande och varje fall av oetisk eller olaglig behandling av arbetstagare är oacceptabel i våra egna företag är de det även det hos våra leverantörer. För oss är det viktigt att även anställda i våra leverantörsled har acceptabla arbetsvillkor.

En fossilfri industri

Vi arbetar för att till 2030 vara fossilfria, innebärande både fossilfri energi i produktion och fossilfria drivmedel till transporter.

Uppvärmning och transport med fossil energi bidrar till att koldioxid ackumuleras i atmosfären. Upp till 80% av de svenska klimatpåverkande utsläppen kommer från fossil energi. För att stabilisera jordens medeltemperatur väl under två grader jämfört med förindustriella nivåer behöver de fossila koldioxidutsläppen minskas till noll.

Inom livsmedelsindustrin innebär detta ett övergående till fossilfri energi i allt från uppvärmning och kylning av anläggningar och maskiner till samtliga transporter.

Boalts Bröd AB
Doktor Sternsgatan 11
294 32 Sölvesborg 

Order
Tel: 0456-14900
Mail: order@boaltsbrod.se

Certifikat
BRC – Från Sverige – ISO 14001:2015
» Läs mer

» Sitemap
Sajten använder ej coockies.
© AB Boalts Bröd, 2021